Obsah

 

 

Strategie Obce Záhorovice při komunikaci s veřejností

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zvýšení kvality komunikace v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice a Stříbrnice

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016854

 

Předmětem projektu je posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení a zdokonalení nástrojů komunikace s veřejností. Koncepční řešení daného tématu povede ke komplexnímu rozvoji fungování úřadů v obcích Komňa, Bystřice pod Lopeníkem, Záhorovice a Stříbrnice a bude v souladu s principem 3E napomáhat k účelnému, hospodárnému a efektivnímu fungování veřejné správy.

Projekt je realizován v období od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2022.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality komunikace směrem k veřejnosti. Opatření povedou k jednodušší a účelné komunikaci dotčených obcí směrem k občanům, včetně sběru zpětné vazby občanů. Nástrojem projektu k dosažení cíle v rámci komunikace s veřejností představuje pořízení 4 ks elektronických úředních desek a zajištění 4x webové aplikace tzv. GIS portálu. Oba nástroje komunikace s veřejností, včetně jejich zavedení do fungování daných obcí, bude sloužit k lepší komunikaci a provazbě jednotlivých obcí spolu s občany. Následně dojde také k vytvoření 4 ks strategií komunikace obce při komunikaci s veřejností, jež pomůže při definici rozvoje jednotlivých obcí do budoucna.

 

Výsledkem/výstupem projektu je zvýšení efektivity komunikace směrem k občanům, kterou projekt přinese. Díky pořízení nových nástrojů komunikace dojde k celkovému urychlení a zkvalitnění komunikace s veřejností. Očekává se navýšení počtu informovaných osob v dotčených obcích a uspoření času pracovníků, kteří se touto agendou zabývají. Jednoduchý přístup k informacím ušetří velké množství času jak veřejnosti, občanům, tak i pracovníkům daných obecních úřadu. Díky vytvoření strategií komunikace s veřejností dojde k jasné specifikaci budoucího rozvoje komunikace jednotlivých obcí s veřejností a nastaví se jeho priority a cíle. Dokument tak bude sloužit jako dlouhodobý podklad pro jednotlivá vedení obcí.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------